s

Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

비트몰 쇼핑몰로 이동합니다

공사 중 (Under Construction) !


사씨(史氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

2,000

8,666

   서울특별시 517 2,121
      종로구 12 56
      중구 10 33
      용산구 25 87
      성동구 36 163
      동대문구 58 246
      성북구 29 109
      도봉구 42 166
      은평구 29 128
      서대문구 23 82
      마포구 21 98
      강서구 39 154
      구로구 36 153
      영등포구 24 95
      동작구 19 85
      관악구 22 106
      강남구 39 152
      강동구 53 208
   부산직할시 118 480
      중구 3 10
      서구 8 26
      동구 5 23
      영도구 7 28
      부산진구 5 38
      동래구 40 138
      남구 16 69
      북구 9 52
      해운대구 13 48
      사하구 11 47
      강서출장소 1 1
   대구직할시 72 302
      중구 6 31
      동구 12 56
      서구 13 64
      남구 15 56
      북구 13 50
      수성구 13 45
   인천직할시 96 411
      중구 2 10
      동구 20 89
      남구 37 178
      북구 37 134
   경기도 364 1,660
      수원시 21 80
      성남시 20 93
      의정부시 8 43
      안양시 26 105
      부천시 31 125
      광명시 7 41
      송탄시 2 10
      동두천시 4 13
      양주군 5 21
      남양주군 22 98
      여주군 7 30
      평택군 5 18
      화성군 4 27
      시흥군 9 37
      파주군 86 414
      고양군 22 102
      광주군 5 20
      연천군 4 23
      포천군 2 15
      가평군 23 100
      양평군 13 59
      이천군 5 27
      용인군 5 24
      안성군 2 9
      김포군 7 32
      강화군 11 56
      옹진군 4 17
      반월출장소 4 19
      과천출장소 0 2
   강원도 217 904
      춘천시 26 109
      원주시 15 52
      강릉시 3 18
      동해시 3 12
      태백시 7 34
      속초시 8 36
      춘성군 7 29
      홍천군 97 369
      횡성군 2 18
      원성군 0 6
      영월군 5 16
      평창군 1 4
      정선군 10 45
      철원군 6 23
      화천군 2 8
      양구군 1 8
      인제군 4 37
      고성군 8 27
      양양군 3 12
      명주군 4 17
      삼척군 5 24
   충청북도 107 501
      청주시 38 168
      충주시 7 21
      제천시 0 2
      청원군 38 200
      보은군 5 27
      옥천군 2 8
      영동군 1 7
      진천군 3 10
      괴산군 5 26
      음성군 3 13
      중원군 4 10
      제원군 0 2
      단양군 1 7
   충청남도 111 531
      동구 15 73
      중구 22 102
      유성출장소 1 10
      천안시 6 33
      금산군 1 3
      대덕군 3 17
      연기군 38 169
      공주군 1 10
      논산군 5 26
      부여군 2 9
      서천군 0 2
      보령군 0 3
      청양군 0 1
      홍성군 1 4
      예산군 0 3
      서산군 2 6
      당진군 1 3
      아산군 9 40
      천원군 4 17
   전라북도 47 227
      전주시 7 32
      군산시 5 16
      이리시 1 6
      정주시 0 1
      남원시 3 19
      완주군 5 16
      진안군 2 11
      무주군 2 8
      장수군 0 2
      임실군 0 2
      남원군 5 25
      순창군 1 3
      정읍군 1 6
      고창군 1 5
      부안군 1 5
      김제군 11 53
      옥구군 2 16
      익산군 0 1
   전라남도 101 446
      동구 7 23
      서구 7 24
      북구 6 29
      목포시 3 7
      여수시 6 38
      광산군 2 8
      담양군 0 1
      곡성군 1 8
      구례군 1 2
      여천군 0 1
      승주군 0 1
      고흥군 0 6
      보성군 0 1
      화순군 1 7
      장흥군 43 187
      강진군 11 34
      해남군 6 29
      영암군 2 10
      무안군 0 2
      나주군 2 6
      함평군 2 10
      영광군 0 1
      장성군 0 2
      완도군 0 3
      진도군 1 3
      여천출장소 0 3
   경상북도 139 645
      포항시 9 36
      경주시 3 11
      안동시 6 20
      구미시 3 12
      영주시 1 8
      달성군 3 10
      군위군 2 4
      의성군 9 52
      안동군 4 10
      청송군 3 8
      영양군 3 14
      영덕군 6 25
      영일군 2 10
      월성군 2 8
      영천군 0 3
      경산군 10 40
      청도군 2 15
      고령군 0 2
      성주군 0 2
      칠곡군 1 7
      선산군 0 3
      상주군 2 10
      문경군 6 16
      예천군 0 1
      영풍군 1 5
      봉화군 5 28
      울진군 55 281
      울릉군 1 4
   경상남도 106 423
      중구 1 11
      남구 4 16
      방어진출장소 8 47
      마산시 29 110
      진주시 3 7
      창원시 6 19
      진해시 3 10
      충무시 2 8
      삼천포시 0 1
      김해시 2 7
      함안군 1 7
      창녕군 1 3
      밀양군 8 32
      양산군 1 4
      울주군 1 6
      김해군 2 6
      의창군 20 86
      거제군 10 30
      고성군 1 1
      사천군 0 1
      하동군 1 2
      거창군 2 9
   제주도 5 15
      제주시 4 10
      서귀포시 1 4
      북제주군 0 1

자료 출처 : 통계청   

BitMall.net - 성씨정보 - www.Surname.info


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.kr - www.LabelMall.kr

BitMall.net 비트몰 네이버

오케스트라화일A4, 슈퍼화일A4, 악보화일, 노트용화일

오케스트라화일 B4, 연주용, Orchestra File, B4, 슈퍼화일 B4, 수퍼화일 B4, Super File B4, 메카라인
지티지 뮤직노트, A4. 연주용, 악보화일, 노트용화일, GTG
플러스화일, A4. 연주용, Plus File, 플러스파일, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
뉴플러스화일, A4, New Plus File, 바인더형, 합창용, 메카라인
뮤직화일, A4. 합창용, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨, Formtec, www.폼텍라벨.com
애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
뉴멀티보드, New Multi Board, 뉴멀티클립보드, 메카라인 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, 메카라인 밴드클립보드, Band Clip Board, 메카라인 소프트보드 101. Soft Board 101, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드 201. Soft Board 201, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301가로 A3. Soft Board 301 H, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301세로 A3. Soft Board 301 V, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 모니터메모홀더, Monitor Memo Holder, 메카라인
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

Flag Counter

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ Npay - 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 뮤직화일, 멀티보드, 밴드클립보드, 이지클립보드, 아이라벨, 등등 8