s

Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

비트몰 쇼핑몰로 이동합니다

공사 중 (Under Construction) !


남궁씨(南宮氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국 3,874 16,228
   서울특별시 1,259 5,264
      종로구 25 131
      중구 18 97
      용산구 39 169
      성동구 93 371
      동대문구 132 528
      성북구 82 358
      도봉구 178 738
      은평구 34 182
      서대문구 44 178
      마포구 66 255
      강서구 100 407
      구로구 84 336
      영등포구 70 258
      동작구 47 203
      관악구 57 251
      강남구 93 401
      강동구 97 401
   부산직할시 58 233
      중구 1 4
      서구 5 21
      동구 6 21
      영도구 3 14
      부산진구 10 35
      동래구 15 66
      남구 5 23
      북구 4 15
      해운대구 2 10
      사하구 6 21
      강서출장소 1 3
   대구직할시 26 112
      중구 2 8
      동구 5 15
      서구 8 33
      남구 3 14
      북구 4 26
      수성구 4 16
   인천직할시 215 825
      중구 7 33
      동구 22 92
      남구 96 354
      북구 90 346
   경기도 914 3,701
      수원시 61 232
      성남시 59 235
      의정부시 40 156
      안양시 58 233
      부천시 59 224
      광명시 34 122
      송탄시 8 19
      동두천시 16 54
      양주군 10 42
      남양주군 41 198
      여주군 11 49
      평택군 19 68
      화성군 9 48
      시흥군 23 76
      파주군 31 149
      고양군 10 58
      광주군 21 77
      연천군 21 107
      포천군 24 101
      가평군 75 291
      양평군 34 151
      이천군 22 92
      용인군 15 73
      안성군 9 34
      김포군 42 187
      강화군 133 512
      옹진군 2 8
      반월출장소 10 36
      과천출장소 17 69
   강원도 404 1,695
      춘천시 79 379
      원주시 26 104
      강릉시 6 24
      동해시 4 10
      태백시 8 30
      속초시 3 8
      춘성군 30 133
      홍천군 162 677
      횡성군 21 90
      원성군 2 8
      영월군 5 13
      평창군 9 36
      정선군 4 9
      철원군 5 24
      화천군 12 43
      양구군 4 20
      인제군 12 45
      고성군 2 9
      양양군 3 6
      명주군 3 9
      삼척군 4 18
   충청북도 85 370
      청주시 23 88
      충주시 9 46
      제천시 4 22
      청원군 5 26
      보은군 0 2
      옥천군 1 2
      영동군 0 1
      진천군 2 7
      괴산군 9 42
      음성군 22 98
      중원군 5 20
      제원군 1 2
      단양군 4 14
   충청남도 374 1,659
      동구 41 163
      중구 56 256
      유성출장소 3 13
      천안시 8 33
      금산군 0 1
      대덕군 4 14
      연기군 12 54
      공주군 47 210
      논산군 30 142
      부여군 130 564
      서천군 6 24
      보령군 8 48
      청양군 4 14
      홍성군 2 9
      예산군 8 36
      서산군 2 13
      당진군 3 21
      아산군 6 28
      천원군 4 16
   전라북도 397 1,755
      전주시 52 267
      군산시 32 156
      이리시 57 255
      정주시 15 76
      남원시 2 7
      완주군 6 29
      진안군 4 11
      무주군 1 4
      장수군 0 1
      임실군 5 17
      남원군 2 7
      정읍군 29 101
      고창군 21 101
      부안군 31 124
      김제군 48 189
      옥구군 5 32
      익산군 87 378
   전라남도 73 317
      동구 1 14
      서구 13 55
      북구 6 33
      목포시 4 14
      여수시 1 7
      순천시 1 5
      금성시 1 5
      광산군 4 9
      담양군 0 2
      광양군 0 1
      여천군 0 1
      고흥군 0 2
      보성군 0 2
      화순군 0 1
      강진군 0 1
      해남군 2 9
      영암군 1 4
      무안군 3 14
      나주군 1 6
      영광군 29 119
      장성군 3 7
      신안군 2 4
      여천출장소 1 2
   경상북도 27 108
      포항시 8 34
      경주시 2 10
      김천시 2 5
      구미시 5 15
      영주시 1 1
      영천시 2 7
      의성군 0 2
      영덕군 1 1
      영일군 2 13
      영천군 0 1
      경산군 0 1
      칠곡군 1 4
      상주군 1 5
      문경군 1 6
      울진군 0 2
      울릉군 1 1
   경상남도 39 176
      중구 14 52
      남구 3 14
      방어진출장소 5 22
      마산시 5 11
      진주시 1 4
      창원시 2 19
      진해시 3 9
      충무시 0 1
      김해시 1 8
      창녕군 0 1
      밀양군 0 1
      양산군 2 9
      울주군 1 3
      김해군 0 3
      거제군 1 7
      고성군 0 1
      산청군 1 9
      거창군 0 1
      합천군 0 1
   제주도 3 13
      제주시 1 5
      서귀포시 2 8

자료 출처 : 통계청   

BitMall.net - 성씨정보 - www.Surname.info


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.kr - www.LabelMall.kr

BitMall.net 비트몰 네이버

오케스트라화일A4, 슈퍼화일A4, 악보화일, 노트용화일

오케스트라화일 B4, 연주용, Orchestra File, B4, 슈퍼화일 B4, 수퍼화일 B4, Super File B4, 메카라인
지티지 뮤직노트, A4. 연주용, 악보화일, 노트용화일, GTG
플러스화일, A4. 연주용, Plus File, 플러스파일, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
뉴플러스화일, A4, New Plus File, 바인더형, 합창용, 메카라인
뮤직화일, A4. 합창용, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨, Formtec, www.폼텍라벨.com
애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
뉴멀티보드, New Multi Board, 뉴멀티클립보드, 메카라인 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, 메카라인 밴드클립보드, Band Clip Board, 메카라인 소프트보드 101. Soft Board 101, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드 201. Soft Board 201, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301가로 A3. Soft Board 301 H, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301세로 A3. Soft Board 301 V, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 모니터메모홀더, Monitor Memo Holder, 메카라인
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

Flag Counter

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ Npay - 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 뮤직화일, 멀티보드, 밴드클립보드, 이지클립보드, 아이라벨, 등등 8