Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

공사 중 (Under Construction) !


신 안동김씨(新安東金氏) - 인구 분포도(人口 分布圖)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

   

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국 5,047 21,554
   서울특별시 464 2,080
      종로구 2 19
      중구 13 47
      용산구 4 28
      성동구 5 63
      동대문구 13 86
      성북구 9 39
      도봉구 1 35
      은평구 1 16
      서대문구 2 18
      마포구 4 25
      강서구 37 172
      구로구 50 196
      영등포구 52 221
      동작구 3 22
      관악구 55 253
      강남구 126 475
      강동구 87 365
   부산직할시 893 3,569
      중구 31 129
      서구 23 96
      동구 62 204
      영도구 37 153
      부산진구 90 372
      동래구 214 858
      남구 309 1,215
      북구 73 325
      해운대구 38 138
      사하구 2 14
      강서출장소 14 65
   대구직할시 135 633
      중구 7 44
      동구 25 109
      서구 56 240
      남구 14 57
      북구 26 127
      수성구 7 56
   인천직할시 16 106
      중구 1 11
      동구 2 17
      남구 7 39
      북구 6 39
   경기도 855 3,481
      수원시 7 56
      성남시 47 225
      의정부시 44 184
      안양시 69 255
      부천시 302 1,095
      광명시 38 127
      송탄시 5 19
      동두천시 19 76
      양주군 7 28
      남양주군 21 96
      여주군 33 129
      평택군 20 69
      화성군 54 219
      시흥군 10 53
      파주군 24 123
      고양군 56 236
      광주군 40 162
      연천군 7 31
      포천군 19 97
      가평군 1 10
      양평군 10 53
      이천군 12 57
      용인군 1 9
      안성군 2 20
      김포군 2 6
      강화군 0 7
      옹진군 1 4
      반월출장소 3 31
      과천출장소 1 4
   강원도 259 1,070
      춘천시 9 47
      원주시 15 64
      강릉시 24 74
      동해시 3 12
      태백시 33 158
      속초시 6 24
      춘성군 8 35
      홍천군 1 14
      횡성군 14 53
      원성군 1 5
      영월군 62 243
      평창군 4 17
      정선군 1 8
      철원군 0 2
      화천군 0 2
      양구군 2 3
      인제군 7 33
      고성군 6 26
      양양군 1 8
      명주군 47 169
      삼척군 15 73
   충청북도 596 2,656
      청주시 207 861
      충주시 49 189
      제천시 40 208
      청원군 62 315
      보은군 14 50
      옥천군 12 60
      영동군 17 66
      진천군 15 66
      괴산군 88 452
      음성군 26 143
      중원군 27 99
      제원군 19 66
      단양군 20 81
   충청남도 466 2,225
      동구 76 352
      중구 78 386
      유성출장소 13 54
      천안시 44 264
      금산군 7 34
      대덕군 8 38
      연기군 51 206
      공주군 27 108
      논산군 25 130
      부여군 41 169
      서천군 2 6
      보령군 19 76
      청양군 11 33
      홍성군 5 28
      예산군 16 105
      서산군 25 114
      당진군 9 57
      아산군 1 15
      천원군 8 50
   전라북도 36 211
      전주시 4 27
      군산시 3 16
      이리시 2 13
      정주시 0 1
      남원시 1 4
      완주군 0 7
      진안군 0 1
      무주군 2 9
      장수군 0 1
      남원군 0 1
      순창군 0 1
      정읍군 0 7
      고창군 2 15
      부안군 2 15
      김제군 17 68
      옥구군 2 14
      익산군 1 11
   전라남도 165 696
      동구 15 63
      서구 10 52
      북구 12 54
      목포시 0 1
      여수시 1 14
      광산군 5 22
      담양군 9 53
      곡성군 0 3
      구례군 1 1
      광양군 0 1
      여천군 1 2
      승주군 1 4
      고흥군 77 286
      보성군 8 45
      화순군 1 2
      장흥군 15 52
      강진군 3 14
      해남군 3 10
      영암군 1 3
      나주군 0 2
      영광군 2 7
      장성군 0 5
   경상북도 1,021 4,184
      포항시 9 38
      경주시 5 20
      김천시 7 28
      안동시 43 171
      구미시 8 30
      영주시 10 69
      영천시 1 5
      달성군 4 22
      군위군 1 8
      의성군 463 1,758
      안동군 133 596
      청송군 5 41
      영양군 4 27
      영덕군 6 28
      영일군 78 300
      월성군 4 10
      영천군 0 2
      경산군 0 14
      청도군 0 5
      고령군 0 1
      성주군 0 1
      금릉군 0 7
      선산군 0 2
      상주군 8 47
      문경군 7 40
      예천군 40 151
      영풍군 32 151
      봉화군 149 594
      울진군 4 17
      울릉군 0 1
   경상남도 136 627
      중구 11 61
      남구 7 21
      방어진출장소 5 21
      마산시 36 149
      진주시 6 20
      창원시 6 26
      진해시 6 28
      충무시 1 3
      김해시 1 4
      진양군 0 5
      의령군 1 5
      함안군 1 3
      창녕군 4 24
      밀양군 2 14
      양산군 5 24
      울주군 4 11
      김해군 2 10
      의창군 2 15
      거제군 29 148
      고성군 1 6
      사천군 3 10
      하동군 0 1
      산청군 0 3
      함양군 0 4
      거창군 2 7
      합천군 1 4
   제주도 5 16
      제주시 2 6
      서귀포시 1 1
      남제주군 2 9

자료 출처 : 통계청   

BitMall.net - 성씨정보 - www.Surname.info


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.kr - www.LabelMall.kr

BitMall.net 비트몰 네이버

오케스트라화일A4, 슈퍼화일A4, 악보화일, 노트용화일

오케스트라화일 B4, 연주용, Orchestra File, B4, 슈퍼화일 B4, 수퍼화일 B4, Super File B4, 메카라인
지티지 뮤직노트, A4. 연주용, 악보화일, 노트용화일, GTG
플러스화일, A4. 연주용, Plus File, 플러스파일, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
뉴플러스화일, A4, New Plus File, 바인더형, 합창용, 메카라인
뮤직화일, A4. 합창용, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨, Formtec, www.폼텍라벨.com
애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
뉴멀티보드, New Multi Board, 뉴멀티클립보드, 메카라인 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, 메카라인 밴드클립보드, Band Clip Board, 메카라인 소프트보드 101. Soft Board 101, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드 201. Soft Board 201, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301가로 A3. Soft Board 301 H, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301세로 A3. Soft Board 301 V, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 모니터메모홀더, Monitor Memo Holder, 메카라인
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

Flag Counter

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ Npay - 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 뮤직화일, 멀티보드, 밴드클립보드, 이지클립보드, 아이라벨, 등등 8