s

Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL428 CD번호부전용
라벨 (스티커)


비트정보 - 라벨자료실

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

비트몰 쇼핑몰로 이동합니다

공사 중 (Under Construction) !


가씨(賈氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

1,786

7,894

   서울특별시 324 1,344
      종로구 11 38
      중구 8 35
      용산구 5 22
      성동구 25 105
      동대문구 31 120
      성북구 24 96
      도봉구 32 129
      은평구 10 52
      서대문구 14 55
      마포구 16 59
      강서구 21 101
      구로구 33 131
      영등포구 19 73
      동작구 11 48
      관악구 21 95
      강남구 22 86
      강동구 21 99
   부산직할시 26 93
      중구 2 7
      서구 3 6
      영도구 2 7
      부산진구 4 11
      동래구 7 29
      남구 3 12
      북구 3 13
      해운대구 2 6
      사하구 0 2
   대구직할시 9 34
      중구 1 2
      동구 2 8
      서구 2 6
      남구 0 4
      북구 1 5
      수성구 3 9
   인천직할시 169 687
      중구 5 26
      동구 28 112
      남구 90 371
      북구 46 178
   경기도 201 739
      수원시 21 73
      성남시 11 41
      의정부시 12 48
      안양시 30 103
      부천시 38 123
      광명시 15 57
      송탄시 2 9
      동두천시 3 7
      양주군 0 1
      남양주군 3 13
      여주군 1 3
      평택군 7 28
      화성군 5 22
      시흥군 8 31
      파주군 4 12
      고양군 2 9
      광주군 5 22
      연천군 0 2
      포천군 4 12
      가평군 1 6
      양평군 1 6
      이천군 2 12
      용인군 9 32
      안성군 2 8
      김포군 3 17
      강화군 0 4
      반월출장소 6 20
      과천출장소 6 18
   강원도 20 89
      춘천시 2 11
      원주시 1 5
      강릉시 1 5
      동해시 1 7
      태백시 1 3
      속초시 3 9
      춘성군 0 1
      홍천군 0 1
      원성군 0 2
      영월군 0 1
      평창군 1 1
      정선군 2 12
      철원군 1 5
      화천군 0 1
      고성군 5 16
      양양군 2 7
      명주군 0 1
      삼척군 0 1
   충청북도 10 40
      청주시 4 18
      충주시 1 3
      제천시 0 2
      청원군 1 2
      옥천군 0 1
      영동군 3 7
      진천군 0 2
      괴산군 1 5
   충청남도 980 4,662
      동구 11 54
      중구 38 160
      유성출장소 2 12
      천안시 18 85
      금산군 0 1
      대덕군 2 8
      연기군 2 6
      공주군 5 23
      논산군 2 15
      부여군 0 2
      서천군 1 5
      보령군 6 31
      청양군 3 9
      홍성군 17 70
      예산군 48 204
      서산군 730 3,512
      당진군 72 348
      아산군 21 111
      천원군 2 6
   전라북도 4 30
      전주시 1 10
      군산시 2 12
      이리시 0 2
      완주군 0 2
      순창군 1 1
      부안군 0 2
      김제군 0 1
   전라남도 7 31
      서구 2 10
      북구 1 1
      목포시 0 1
      여수시 1 5
      순천시 0 2
      금성시 0 1
      곡성군 0 1
      여천군 1 3
      승주군 0 2
      해남군 0 2
      영광군 1 1
      여천출장소 1 2
   경상북도 7 42
      포항시 7 21
      경주시 0 1
      구미시 0 2
      달성군 0 2
      의성군 0 1
      영덕군 0 1
      영일군 0 4
      청도군 0 1
      성주군 0 2
      금릉군 0 1
      선산군 0 2
      상주군 0 2
      봉화군 0 1
      울진군 0 1
   경상남도 28 98
      중구 1 5
      남구 2 10
      방어진출장소 5 23
      마산시 2 3
      진주시 1 5
      창원시 2 8
      진해시 1 2
      충무시 0 1
      삼천포시 2 8
      진양군 1 5
      양산군 2 4
      김해군 0 1
      거제군 4 7
      사천군 3 10
      남해군 0 1
      하동군 1 4
      산청군 1 1
   제주도 1 5
      제주시 1 4
      서귀포시 0 1

자료 출처 : 통계청   

BitMall.net - 성씨정보 - www.Surname.info


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.kr - www.LabelMall.kr

BitMall.net 비트몰 네이버

오케스트라화일A4, 슈퍼화일A4, 악보화일, 노트용화일

오케스트라화일 B4, 연주용, Orchestra File, B4, 슈퍼화일 B4, 수퍼화일 B4, Super File B4, 메카라인
지티지 뮤직노트, A4. 연주용, 악보화일, 노트용화일, GTG
플러스화일, A4. 연주용, Plus File, 플러스파일, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
뉴플러스화일, A4, New Plus File, 바인더형, 합창용, 메카라인
뮤직화일, A4. 합창용, 악보화일, 노트용화일, 메카라인
아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨, Formtec, www.폼텍라벨.com
애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
뉴멀티보드, New Multi Board, 뉴멀티클립보드, 메카라인 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, 메카라인 밴드클립보드, Band Clip Board, 메카라인 소프트보드 101. Soft Board 101, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드 201. Soft Board 201, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301가로 A3. Soft Board 301 H, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 소프트보드301세로 A3. Soft Board 301 V, 소프트보드, Soft Board, 메카라인 모니터메모홀더, Monitor Memo Holder, 메카라인
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

Flag Counter

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ Npay - 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 뮤직화일, 멀티보드, 밴드클립보드, 이지클립보드, 아이라벨, 등등 8