Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL425 - 신용카드 규격
라벨 (스티커)


KTD CD번호부 사업체 전국판 - CD번호부.KR

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 종류별 성씨 >  

www.뮤직노트.com - 악보화일

성씨정보 | 파평윤씨 (坡平尹氏) - 항렬표 (行列表) :+: www.Surname.iNFO = www.Surname.KR


파평윤씨(坡平尹氏) - 항렬표(行列表)

 ·문정공파(文定公派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

방(防)

여(汝)

상(相)

섭(燮)

종(宗)
치(致)

병(秉)
석(錫)

훈(勳)
원(源)

재(在)
식(植)

병(炳)
지(志)

규(奎)
곤(坤)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

종(鍾)

영(永)
수(洙)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·대언공파(代言公派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

주(柱)

영(榮)
진(鎭)

토(土)
자(滋)

의(儀)
상(相)

삼수(水)
병(炳)

상(相)
중(重)

섭(燮)
석(錫)

기(基)
여(汝)

용(鎔)
식(植)

원(源)
섭(燮)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

동(東)
재(載)

희(熙)
종(鍾)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·전의공파(典儀公派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

-

치(致)

석(錫)

호(浩)

락(樂)

섭(燮)

재(在)

진(鎭)

영(永)

식(植)

 


 ·소정공(昭靖公) 상호군파(上護軍公派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

진(鎭)

자(滋)
재(宰)

상(相)
임(壬)

병(炳)
규(揆)

중(重)
갑(甲)

석(錫)
봉(鳳)

여(汝)
병(丙)

식(植)
령(寧)

섭(燮)
무(茂)

재(載)
범(範)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

종(鍾)
강(康)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·소정공(昭靖公) 구방파(漢城公(九房)派)

-

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

 

자(滋)
화(禾)

영(榮)

혁(赫)
옥변(玉)

현(鉉)
종(鍾)

한(漢)
승(承)

근(根)
동(東)

렬(烈)

준(埈)
기(基)

수(銖)
호(鎬)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

태(泰)
택(澤)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·소정공(昭靖公) 한성공파(漢城公派), (백천공파(白川公派))

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

40세

영(永)

의(儀)

삼수(水)

주(柱)

희(熙)

기(基)

석(錫)

수(洙)

병(秉)

섭(燮)


 ·소정공(昭靖公) 원평군파(原平君派)

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

40세

-

상(相)

병(炳)

재(在)

석(錫)

영(泳)

모(模)

영(榮)

규(圭)

현(鉉)

()


 ·소정공(昭靖公) 장령공파(漢城公(掌令公)派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

진(鎭)

자(滋)

상(相)

병(炳)

중(重)

석(錫)

여(汝)

식(植)

섭(燮)

달(達)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

종(鍾)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·소정공(昭靖公) 영천부원군파(鈴川府院君派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

식(植)

현(顯)

오(五)

석(錫)

원(源)

주(柱)

희(熙)

재(在)

용(鏞)

영(泳)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

직(稙)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·원평군파(原平君派)

-

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

40세

 

상(相)

병(炳)

재(在)

석(錫)

영(泳)

모(模)

영(榮)

규(圭)

현(鉉)


 ·판도공(版圖公) 제학공파(堤學公派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

영(永)

재(采)

훈(勳)

기(起)

용(鏞)

태(泰)

상(相)

희(熙)

규(奎)

종(鍾)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

락(洛)

병(秉)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·판도공(版圖公) 부윤공파(府尹公派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

규(圭)

현(鉉)

순(淳)

모(模)

희(熙)

기(基)

탁(鐸)

호(浩)

집(集)

덕(德)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

구(球)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·판도공(版圖公) 정정공파(貞靖公派)

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

40세

토(土)
배(培)
영(榮)

의(儀)
선(善)
교(敎)

수(水)
영(永)
선(善)

주(柱)
수(秀)
제(濟)

희(熙)
용(容)
채(濟)

기(基)
덕(德)
병(炳)

백(伯)
령(寧)
중(重)

태(台)
성(成)
의(儀)

렬(烈)
법(範)
순(淳)

효(孝)
강(康)
상(相)


 ·함안파(咸安派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

검(儉)

희(喜)

석(碩)

영(泳)

림(林)

용(容)

재(在)

종(鍾)

원(源)

상(相)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

섭(燮)

기(基)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·남원파(南原派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

태(泰)

병(秉)

섭(燮)

재(在)

호(鎬)

영(永)

상(相)

현(顯)

배(培)

종(鍾)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

원(源)

수(秀)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·신령파(新寧派) & 화산군(花山君)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

희(熙)

재(在)

종(鍾)

원(源)

동(東)

환(煥)

규(圭)

강(康)

규(宰)

용(重)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

규(揆)

용(用)

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·덕산군파(德山君派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

여(汝)

래(來)

희(熙)

규(奎)

종(鍾)

태(泰)

상(相)

렬(烈)

재(在)

두(斗)

39세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

일(一)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·양주파(楊州派)

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

40세

영(永)

영(榮)

익(익)

혁(赫)

석(錫)

순(淳)

수(秀)

렬(烈)

재(在)

현(鉉)


 ·태위공파(太尉公派)

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

39세

성(成)

태(泰)

식(植)

병(炳)

기(基)

종(鍾)

영(永)

동(東)

묵(默)

용(用)

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

석(錫)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 ·소부공파(小府公派)

29세

30세

31세

32세

33세

34세

35세

36세

37세

38세

병(秉)

헌(憲)

대(大)
재(在)

효(孝)
현(鉉)

진(鎭)
태(泰)

영(永)
영(永)

상(相)
병(炳)

희(熙)
기(基)

재(在)
호(鎬)

용(鎔)
락(洛)

39세

40세

 

 

 

 

 

 

 

 

영(泳)
동(東)

표(杓)
환(煥)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.KR - www.LaBelMall.KR

www.LBM.co.KR


KTD 전국 사업체 CD번호부 사은품(전용라벨 300매) - CD번호부.KR
CD번호부.KR | CD번호부 할인 판매+사은품증정, CD전화번호부, 전화번호부CD, www.KtdCd.KR - www.CD번호부.KR
아이라벨.Com | 아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨.Com | 폼텍라벨, Formtec, 한국폼텍, www.폼텍라벨.com
애니라벨.Com | 애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
Bitinfo.Kr | 라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
플러스화일, Plus File, 플러스파일, 뮤직노트, 악보화일, 노트용화일, 메카라인, MeccaLine.KR 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, A5가로, A4가로, A4세로, A3가로, A3세로, 메카라인, MeccaLine.KR 세미나화일, Seminar File, 세미나파일, 메카라인, MeccaLine.KR 명찰, 칼라반사명찰, Color Name Card, 메카라인, MeccaLine.KR
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ 비트몰.KR - www.BitMall.net ※ 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 멀티보드, 애니라벨, CD번호부전용 아이라벨, 등등 8