Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL425 - 신용카드 규격
라벨 (스티커)


KTD CD번호부 사업체 전국판 - CD번호부.KR

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

www.뮤직노트.com - 악보화일

공사 중 (Under Construction) !


사공씨(司空氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

924

3,656

   서울특별시 119 432
      종로구 2 4
      중구 2 5
      용산구 3 5
      성동구 9 32
      동대문구 13 44
      성북구 6 27
      도봉구 11 45
      은평구 7 25
      서대문구 5 15
      마포구 4 16
      강서구 13 49
      구로구 7 23
      영등포구 6 22
      동작구 4 14
      관악구 4 15
      강남구 11 46
      강동구 12 45
   부산직할시 75 340
      중구 2 9
      서구 5 27
      동구 2 15
      영도구 5 41
      부산진구 15 60
      동래구 20 85
      남구 6 32
      북구 5 21
      해운대구 7 23
      사하구 8 27
   대구직할시 334 1,336
      중구 31 96
      동구 48 181
      서구 105 446
      남구 45 174
      북구 60 248
      수성구 45 191
   인천직할시 9 35
      중구 2 6
      동구 1 4
      남구 2 8
      북구 4 17
   경기도 37 156
      수원시 3 7
      성남시 4 18
      의정부시 1 4
      안양시 4 17
      부천시 3 12
      광명시 3 9
      남양주군 3 10
      여주군 1 2
      평택군 1 6
      화성군 1 4
      시흥군 2 9
      고양군 2 11
      광주군 0 3
      연천군 0 1
      포천군 0 1
      양평군 4 20
      이천군 1 12
      용인군 1 5
      안성군 1 1
      반월출장소 1 3
      과천출장소 1 1
   강원도 28 106
      춘천시 6 25
      원주시 6 22
      동해시 2 10
      태백시 2 7
      속초시 1 2
      춘성군 0 1
      원성군 1 2
      영월군 2 4
      정선군 5 20
      철원군 1 4
      인제군 1 5
      양양군 1 2
      명주군 0 1
      삼척군 0 1
   충청북도 8 50
      청주시 2 13
      충주시 2 9
      제천시 0 2
      청원군 1 6
      보은군 1 6
      영동군 0 1
      괴산군 1 1
      음성군 0 1
      중원군 0 3
      제원군 1 6
      단양군 0 2
   충청남도 8 37
      동구 0 9
      중구 4 10
      천안시 2 6
      대덕군 0 1
      연기군 1 6
      논산군 1 2
      청양군 0 1
      홍성군 0 1
      당진군 0 1
   전라북도 0 3
      남원시 0 1
      정읍군 0 1
      부안군 0 1
   전라남도 2 11
      동구 0 2
      서구 0 1
      북구 0 3
      여수시 0 1
      고흥군 1 1
      영광군 1 3
   경상북도 270 1,024
      포항시 3 15
      경주시 1 8
      김천시 3 12
      안동시 3 12
      구미시 2 21
      영주시 2 8
      영천시 4 19
      달성군 3 7
      군위군 152 511
      의성군 28 124
      안동군 2 8
      청송군 5 16
      영덕군 2 11
      영일군 5 11
      월성군 1 9
      영천군 4 18
      경산군 20 78
      청도군 1 2
      고령군 0 3
      성주군 0 1
      칠곡군 6 24
      금릉군 2 4
      선산군 6 33
      상주군 2 10
      문경군 1 4
      예천군 3 13
      영풍군 0 1
      봉화군 8 37
      울진군 1 3
      울릉군 0 1
   경상남도 31 116
      중구 2 15
      남구 6 19
      방어진출장소 4 16
      마산시 1 8
      진주시 0 5
      창원시 4 12
      진해시 0 1
      충무시 1 2
      김해시 1 1
      창녕군 1 1
      양산군 3 17
      울주군 2 7
      김해군 2 6
      거제군 2 4
      남해군 1 1
      합천군 1 1
   제주도 3 10
      제주시 3 10

자료 출처 : 통계청   

www.Surname.KR | 성씨정보 | www.Surname.INFO


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.KR - www.LaBelMall.KR

www.LBM.co.KR


KTD 전국 사업체 CD번호부 사은품(전용라벨 300매) - CD번호부.KR
CD번호부.KR | CD번호부 할인 판매+사은품증정, CD전화번호부, 전화번호부CD, www.KtdCd.KR - www.CD번호부.KR
아이라벨.Com | 아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨.Com | 폼텍라벨, Formtec, 한국폼텍, www.폼텍라벨.com
애니라벨.Com | 애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
Bitinfo.Kr | 라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
플러스화일, Plus File, 플러스파일, 뮤직노트, 악보화일, 노트용화일, 메카라인, MeccaLine.KR 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, A5가로, A4가로, A4세로, A3가로, A3세로, 메카라인, MeccaLine.KR 세미나화일, Seminar File, 세미나파일, 메카라인, MeccaLine.KR 명찰, 칼라반사명찰, Color Name Card, 메카라인, MeccaLine.KR
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ 비트몰.KR - www.BitMall.net ※ 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 멀티보드, 애니라벨, CD번호부전용 아이라벨, 등등 8