Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL425 - 신용카드 규격
라벨 (스티커)


KTD CD번호부 사업체 전국판 - CD번호부.KR

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

www.뮤직노트.com - 악보화일

공사 중 (Under Construction) !


모씨(毛氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

193

875

   서울특별시 58 241
      종로구 4 8
      중구 1 6
      용산구 3 5
      성동구 3 16
      동대문구 6 24
      성북구 4 12
      도봉구 4 19
      은평구 2 10
      서대문구 3 18
      마포구 3 5
      강서구 2 20
      구로구 3 19
      영등포구 3 16
      동작구 1 8
      관악구 4 13
      강남구 6 15
      강동구 6 27
   부산직할시 14 71
      중구 1 4
      서구 0 3
      동구 0 2
      영도구 1 3
      부산진구 3 12
      동래구 7 27
      남구 1 8
      북구 1 5
      해운대구 0 4
      사하구 0 3
   대구직할시 9 30
      중구 1 1
      동구 3 9
      서구 1 6
      남구 2 5
      북구 2 6
      수성구 0 3
   인천직할시 7 38
      중구 1 2
      동구 0 3
      남구 5 26
      북구 1 7
   경기도 34 143
      수원시 4 9
      성남시 5 17
      의정부시 0 2
      안양시 2 9
      부천시 4 20
      광명시 5 9
      송탄시 0 1
      양주군 1 4
      남양주군 3 9
      여주군 0 1
      평택군 0 8
      화성군 0 4
      시흥군 1 6
      파주군 0 4
      고양군 3 6
      광주군 0 7
      연천군 0 1
      포천군 0 3
      가평군 1 1
      양평군 0 1
      용인군 2 4
      강화군 1 5
      반월출장소 2 11
      과천출장소 0 1
   강원도 7 35
      원주시 1 2
      강릉시 1 5
      태백시 0 2
      철원군 0 2
      양구군 1 2
      인제군 1 2
      고성군 1 9
      양양군 2 10
      명주군 0 1
   충청북도 4 26
      청주시 2 4
      제천시 1 5
      청원군 1 3
      옥천군 0 2
      영동군 0 1
      진천군 0 2
      괴산군 0 1
      음성군 0 2
      중원군 0 4
      단양군 0 2
   충청남도 13 68
      동구 3 16
      중구 0 2
      천안시 6 22
      논산군 1 4
      보령군 1 1
      홍성군 0 10
      예산군 0 1
      서산군 2 9
      아산군 0 2
      천원군 0 1
   전라북도 3 23
      전주시 0 6
      군산시 1 1
      이리시 0 1
      정주시 0 1
      완주군 0 1
      진안군 0 1
      임실군 0 3
      남원군 0 1
      정읍군 1 1
      고창군 0 1
      김제군 0 2
      옥구군 0 2
      익산군 1 2
   전라남도 20 105
      동구 1 4
      서구 3 15
      북구 2 9
      목포시 4 21
      순천시 0 1
      금성시 0 4
      광산군 2 11
      담양군 1 2
      여천군 0 1
      승주군 0 1
      고흥군 0 3
      장흥군 2 2
      강진군 1 3
      해남군 1 2
      영암군 0 2
      무안군 0 7
      나주군 0 2
      함평군 1 7
      영광군 1 4
      장성군 1 3
      신안군 0 1
   경상북도 13 50
      포항시 3 8
      경주시 1 4
      김천시 2 7
      안동시 1 2
      구미시 1 2
      영주시 0 1
      영천시 1 1
      안동군 2 6
      청송군 0 2
      영덕군 0 1
      영일군 0 1
      월성군 0 1
      칠곡군 0 2
      금릉군 0 1
      상주군 2 7
      문경군 0 1
      울진군 0 3
   경상남도 9 39
      중구 1 3
      남구 1 4
      방어진출장소 0 3
      마산시 1 4
      진주시 1 9
      창원시 1 1
      진양군 1 1
      의령군 0 1
      함안군 1 2
      양산군 0 1
      울주군 0 1
      통영군 0 1
      거제군 1 2
      고성군 0 1
      사천군 0 1
      남해군 0 1
      산청군 0 1
      합천군 1 2
   제주도 2 6
      제주시 0 1
      서귀포시 2 4
      북제주군 0 1

자료 출처 : 통계청   

www.Biti.KR 비티 - www.LBM.KR 라벨몰.KR


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.KR - www.LaBelMall.KR

www.LBM.co.KR


KTD 전국 사업체 CD번호부 사은품(전용라벨 300매) - CD번호부.KR
CD번호부.KR | CD번호부 할인 판매+사은품증정, CD전화번호부, 전화번호부CD, www.KtdCd.KR - www.CD번호부.KR
아이라벨.Com | 아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨.Com | 폼텍라벨, Formtec, 한국폼텍, www.폼텍라벨.com
애니라벨.Com | 애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
Bitinfo.Kr | 라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
플러스화일, Plus File, 플러스파일, 뮤직노트, 악보화일, 노트용화일, 메카라인, MeccaLine.KR 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, A5가로, A4가로, A4세로, A3가로, A3세로, 메카라인, MeccaLine.KR 세미나화일, Seminar File, 세미나파일, 메카라인, MeccaLine.KR 명찰, 칼라반사명찰, Color Name Card, 메카라인, MeccaLine.KR
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ 비트몰.KR - www.BitMall.net ※ 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 멀티보드, 애니라벨, CD번호부전용 아이라벨, 등등 8