Home [ Surname info ]

성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 종류별성씨
성씨정보 - 성씨의 인구별 순위
성씨정보 - 성씨의 본관별 인구
성씨정보 - 외래 귀화 성씨
성씨정보 - 유사본관, 비슷한 성씨
성씨정보 - 성씨의 영문 표시
성씨정보 - 2000년 새로 나타난 성씨
플러스화일, PlusFile, 악보화일, 노트용화일 우편번호 찾기 - Postal Code Search
CL425 - 신용카드 규격
라벨 (스티커)


KTD CD번호부 사업체 전국판 - CD번호부.KR

 

[ www.Surname.info ] 

성씨정보 홈 > 성씨정보 > 인구 순위별 성씨 >     

www.뮤직노트.com - 악보화일

공사 중 (Under Construction) !


두씨(杜氏) - 행정구역별 인구(人口)

[인구분포도] [1985년 구시군] [2000년 구시군]   


 

 

 

 

행정구역별

가구 (가구)

인구 (명)

   전국

1,210

5,077

   서울특별시 319 1,254
      종로구 10 37
      중구 10 35
      용산구 11 38
      성동구 27 96
      동대문구 22 87
      성북구 13 58
      도봉구 25 93
      은평구 11 43
      서대문구 12 46
      마포구 13 54
      강서구 29 102
      구로구 22 98
      영등포구 18 67
      동작구 16 77
      관악구 26 97
      강남구 25 106
      강동구 29 120
   부산직할시 30 128
      중구 3 8
      서구 2 9
      동구 1 6
      영도구 2 5
      부산진구 4 20
      동래구 7 34
      남구 8 26
      북구 0 1
      해운대구 2 11
      사하구 0 3
      강서출장소 1 5
   대구직할시 34 133
      중구 1 5
      동구 6 23
      서구 8 34
      남구 5 19
      북구 3 11
      수성구 11 41
   인천직할시 50 203
      중구 3 9
      동구 10 41
      남구 17 82
      북구 20 71
   경기도 153 659
      수원시 17 67
      성남시 10 41
      의정부시 3 10
      안양시 10 43
      부천시 11 53
      광명시 10 49
      송탄시 1 2
      동두천시 1 4
      양주군 2 6
      남양주군 8 23
      여주군 2 12
      평택군 3 11
      화성군 3 12
      시흥군 4 21
      파주군 3 11
      고양군 3 20
      광주군 4 23
      포천군 0 1
      양평군 2 7
      이천군 1 6
      용인군 4 15
      안성군 2 11
      김포군 43 191
      옹진군 1 3
      반월출장소 2 11
      과천출장소 3 6
   강원도 15 44
      춘천시 1 6
      원주시 2 3
      강릉시 1 3
      동해시 0 1
      태백시 1 2
      속초시 1 6
      홍천군 1 1
      횡성군 0 1
      원성군 2 2
      정선군 1 7
      철원군 1 2
      양구군 1 3
      인제군 1 2
      삼척군 2 5
   충청북도 9 40
      청주시 4 16
      충주시 2 7
      청원군 0 2
      옥천군 1 4
      괴산군 0 1
      음성군 0 2
      중원군 1 3
      제원군 0 2
      단양군 1 3
   충청남도 45 185
      동구 6 29
      중구 16 55
      유성출장소 1 5
      천안시 0 1
      금산군 1 5
      대덕군 1 6
      연기군 1 1
      논산군 6 31
      부여군 0 1
      서천군 4 12
      보령군 2 8
      홍성군 1 7
      예산군 2 6
      서산군 1 5
      아산군 2 10
      천원군 1 3
   전라북도 479 2,091
      전주시 30 126
      군산시 144 641
      이리시 25 113
      정주시 2 7
      완주군 22 110
      진안군 1 12
      무주군 3 12
      임실군 5 18
      순창군 0 1
      정읍군 6 20
      고창군 1 3
      부안군 5 22
      김제군 30 121
      옥구군 199 846
      익산군 6 39
   전라남도 12 75
      동구 0 2
      서구 0 2
      북구 2 13
      목포시 4 16
      여수시 0 3
      순천시 2 13
      광산군 1 5
      담양군 1 2
      승주군 0 2
      고흥군 0 5
      화순군 0 2
      해남군 0 2
      무안군 1 4
      영광군 1 1
      진도군 0 1
      신안군 0 2
   경상북도 28 123
      포항시 8 43
      경주시 0 1
      김천시 0 1
      안동시 2 9
      구미시 2 8
      달성군 0 2
      의성군 0 1
      영일군 2 5
      월성군 0 2
      영천군 0 1
      경산군 1 6
      청도군 5 16
      고령군 0 3
      성주군 4 9
      칠곡군 1 1
      선산군 0 2
      문경군 1 6
      예천군 1 2
      봉화군 1 4
      울진군 0 1
   경상남도 36 142
      중구 3 13
      남구 3 14
      방어진출장소 3 7
      마산시 2 18
      진주시 9 32
      창원시 0 1
      진해시 0 2
      김해시 1 6
      진양군 4 17
      의령군 0 1
      밀양군 2 6
      양산군 2 6
      김해군 1 3
      통영군 1 1
      거제군 5 11
      사천군 0 1
      함양군 0 1
      거창군 0 1
      합천군 0 1

자료 출처 : 통계청   

www.Biti.KR 비티 - www.LBM.KR 라벨몰.KR


추가 및 수정 자료가 있으시면 정확한 내용(첨부 자료 포함)을 아래의 E-Mail 또는 FAX로 보내 주십시오... .

성씨정보 E-Mail  

 FAX : 050-5858-0248

라벨몰.KR - www.LaBelMall.KR

www.LBM.co.KR


KTD 전국 사업체 CD번호부 사은품(전용라벨 300매) - CD번호부.KR
CD번호부.KR | CD번호부 할인 판매+사은품증정, CD전화번호부, 전화번호부CD, www.KtdCd.KR - www.CD번호부.KR
아이라벨.Com | 아이라벨, iLabel, www.아이라벨.com
폼텍라벨.Com | 폼텍라벨, Formtec, 한국폼텍, www.폼텍라벨.com
애니라벨.Com | 애니라벨, AnyLabel, www.애니라벨.com
Bitinfo.Kr | 라벨용지들의 종합 규격표 및 호환표
플러스화일, Plus File, 플러스파일, 뮤직노트, 악보화일, 노트용화일, 메카라인, MeccaLine.KR 멀티보드, Multi Board, 멀티클립보드, A5가로, A4가로, A4세로, A3가로, A3세로, 메카라인, MeccaLine.KR 세미나화일, Seminar File, 세미나파일, 메카라인, MeccaLine.KR 명찰, 칼라반사명찰, Color Name Card, 메카라인, MeccaLine.KR
오늘방문자
어제방문자
日최대방문자
전체방문자
[2008년 5월 11일 설치]

:+: 성씨정보 :+: www.Surname.info :+: 써네임닷인포   
www.Surname.KR :+:
www.Surname.co.kr :+: 朝鮮大學校 ♡ 金勝鎬   
Fax : 050-5858-0248 * E-MAIL :
  

※ 비트몰.KR - www.BitMall.net ※ 플러스화일, 뉴플러스화일(리필가능), 멀티보드, 애니라벨, CD번호부전용 아이라벨, 등등 8